Polityka prywatności

Polityka prywatności PixBlocks

 1. Przedmiot Polityki Prywatności

Niniejszy dokument zawiera wszelkie wymagane prawem informacje w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług, które świadczymy w postaci możliwości:

 • przeglądania i korzystania z funkcjonalności naszej strony www dostępnej pod adresem www.pixblocks.com (dalej „Strona”),
 • korzystania z aplikacji PixBlocks, umożliwiającej naukę programowania, w tym założenia w niej Konta (dalej „Aplikacja”),
 • korzystania z aplikacji PixMeeting umożliwiającej bezpośrednie komunikowanie się uczestnika i korepetytora w czasie prowadzonych w ramach Akademii zajęć (dalej „PixMeeting”),
 • otrzymywania informacji marketingowych o naszej działalności (dalej „Newsletter”),
 • uczestnictwa w Akademii Programowania PixBlocks (dalej „Akademia”),
 • uczestnictwo w organizowanych przez nas konkursach wskazanych w zakładce „Konkursy” na naszej Stronie (dalej „Konkursy”). 

Naszym celem jest umożliwienie Tobie bezpiecznego korzystania z oferowanych przez nas usług. Dlatego prosimy Cię o staranne zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, informującym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane. Możesz mieć pewność, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie.

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla należytego świadczenia usług, prezentowanych przez nas treści.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych ma u nas wysoki priorytet. Dlatego podejmujemy środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia ochrony przechowywanych przez nas Twoich danych, w celu skutecznego zapobiegania ich utracie i niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie. Nasi pracownicy zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych związani są w szczególności zobowiązaniem zapewnienia poufności i muszą go przestrzegać.

Twoje dane osobowe są chronione poprzez zapewnienie przesyłania ich w formie zaszyfrowanej; na przykład przy komunikacji z Twoją przeglądarką internetową posługujemy się SSL (Secure Sockets Layer). Na Twojej przeglądarce wyświetli się symbol przedstawiający kłódkę, abyś widział(a), kiedy ustanowione zostało połączenie SSL. W celu zapewnienia ochrony Twoich danych przez cały czas środki bezpieczeństwa technicznego podlegają regularnym przeglądom i w miarę potrzeb są dostosowywane do nowych standardów technologicznych. Zasady te odnoszą się również do firm, którym zlecamy przetwarzanie i wykorzystanie danych zgodnie z naszymi instrukcjami. Pragniemy zaznaczyć, że nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za Twoją wyraźną zgodą lub na Twoje życzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez innych użytkowników przepisów prawa. Udostępnienie lub powierzenie Twoich danych osobowych może nastąpić na zasadach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, tylko i wyłącznie naszym Zaufanym Partnerom, w zakresie niezbędnym do wykonania wiążących nas z Zaufanymi Partnerami umowami, w związku z realizacją danej usługi.

 1. Definicje 

Na potrzeby niniejszej Polityki posługujemy się poniższymi pojęciami. Przez użyte w niniejszej Polityce pojęcia definiujemy następujące określenia:

 • Administrator (My) – PixBlocks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Gromadzka 12, (61-655), KRS: 0000807836, NIP: 9721304226, e -mail: kontakt@pixblocks.com, czyli podmiot, który zgodnie z RODO decyduje o sposobach i celach przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 1. Zakres przetwarzanych danych 

W zależności od usługi, z której korzystasz, przetwarzamy następujące dane:

 • Strona – adres IP, w pewnych przypadkach dane przeglądarki, model urządzenia.
  • Aplikacja (Konto) – imię i nazwisko ucznia, korepetytora, nauczyciela, adres e-mail ucznia, korepetytora, nauczyciela,  nazwa szkoły, rocznik klasy, numer telefonu szkoły, adres szkoły, adres e-mail szkoły. 
  • PixMeeting – dane podawane przez uczestnika i korepetytora w czasie prowadzonych w ramach Akademii zajęć.
 • Newsletter – adres e-mail.
 • Akademia –    imię i nazwisko opiekuna, e-mail opiekuna, telefon, adres opiekuna, imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, adres e-mail uczestnika, miejscowość uczestnika.
 • Konkursy – 

w przypadku gdy uczestnik ma mniej niż 13 lat: imię i nazwisko opiekuna, adres e-mail opiekuna, miejscowość opiekuna, imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia, adres e-mail uczestnika, miejscowość uczestnika, niekiedy nazwa szkoły, wizerunek uczestnika.

w przypadku gdy uczestnik ukończył 13. rok życia: imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia, adres e-mail uczestnika, miejscowość uczestnika, niekiedy nazwa szkoły lub numer telefonu, wizerunek uczestnika.

W pewnych przypadkach, w zakresie konkretnej usługi, zakres przetwarzanych danych może nieznacznie różnić się od zaprezentowanego wykazu. Ewentualne inne przetwarzane dane będą wynikać z używanych przez nas formularzy czy oświadczeń.

 1. Cele przetwarzania danych

Dane przetwarzamy w następujących celach:

 • poprawy funkcjonalności Strony, umożliwienia kontaktu, 
 • udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania zgłoszone za pośrednictwem Strony czy innych dostępnych kanałów komunikacji,
 • poprawy funkcjonalności Aplikacji,
 • wykonania umowy o prowadzenie Konta, utrzymywania historii realizacji zadań, wykonywanych postępów,
 • zbierania statystyk odnoszących się do realizacji zadań w zakresie korzystania z Aplikacji, uczestnictwie w Konkursach,
 • zwiększenia efektywności nauki poprzez udzielanie wskazówek w czasie rzeczywistym w ramach prowadzonej komunikacji przy korzystaniu z PixMeeting lub innych narzędzi służących do komunikacji zdalnej,
 • przesyłania Newslettera i przekazywania informacji o aktualnych promocjach, usługach,
 • prowadzenia działalności marketingowej za pośrednictwem mediów społecznościowych,
 • wykonania czynności zmierzających do zawarcia umowy, zawarcia i wykonania umowy, której przedmiotem jest realizacja zajęć w ramach Akademii,
 • przeprowadzenia certyfikacji korepetytora,
 • zapewnienia bezpieczeństwa ucznia i korepetytora, przeprowadzania audytu zajęć w ramach Akademii,
 • przeprowadzenia  Konkursów, wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród, wydania dyplomów,
 • wypełnienia obowiązków fiskalnych wynikających z przepisów (wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych),
 • obsługi reklamacji w zakresie wszystkich świadczonych usług,
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 
 1. Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Twoja zgoda, którą wyrażasz: zwracając się do nas z pytaniem dotyczącym funkcjonowania naszych usług, zapisując się i uczestnicząc w Konkursach, akceptując oświadczenie w zakresie wykorzystania wizerunku, zaznaczając checkbox przy zapisie na Newsletter bądź akceptując oświadczenie o otrzymywaniu informacji marketingowych, akceptując wykorzystywanie przez Stronę narzędzi analitycznych i remarketingowych, prowadząc komunikację za pośrednictwem PixMeeting lub innych narzędzi służących do komunikacji zdalnej
 • niezbędność realizacji czynności zmierzających bezpośrednio do zawarcia umowy oraz zawarcie i wykonanie umowy – dane podane przez Ciebie w związku z zakładaniem Konta i korzystaniem z niego, w związku z zawarciem umowy, której przedmiotem jest prowadzenie na rzecz zajęć w ramach Akademii;
 • realizacja obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej polegającego na należytym wystawieniu dokumentu księgowego oraz jego przechowywania przez okres wymagany aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi – dane podane w zakresie niezbędnym do wystawienia dokumentu księgowego (faktura);
 • nasz uzasadniony interes, którym jest zabezpieczenie prawa do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, prowadzenie działań marketingowych, zbieranie statystyk i analiz związanych z wykonywaniem zadań, funkcjonowaniem Konta i Aplikacji w celu poprawiania ich funkcjonalności, bezpieczeństwo ucznia i korepetytora, wyłonienie zwycięzcy, wydanie dyplomu w zakresie Konkursów, dbanie o należyty standard świadczonych usług poprzez realizowanie audytów zajęć odbywanych w ramach Akademii.
 1. Dobrowolność podania danych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, dla którego podanie danych jest wymagane. Przykładowo, jeśli chcesz wziąć udział w Konkursie powinieneś wyrazić na to stosowną zgodę. Jeśli chcesz korzystać z usług w ramach Akademii, konieczne jest podanie danych niezbędnych do zawarcia umowy. 

Podanie danych niezbędnych do spełnienia obowiązku prawnego, jakim jest wystawienie odpowiedniego dokumentu księgowego jest obowiązkowe.

 1. Okres przetwarzania danych

Twoje dane będziemy przetwarzać przez następujący okres:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody – przez czas ważności zgody, do czasu jej wycofania;
 • dane przetwarzane w związku z zawarciem umowy – przez czas realizacji umowy, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynoszący 6 lat;
 • dane przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym został wystawiony dokument księgowy;
 • dane przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego – przez okres niezbędny do realizacji celu, jednak nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
 1. Uprawnienia

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, ich poprawiania, przenoszenia, wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadku przetwarzania na podstawie zgody bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Powyższe uprawnienia przysługują na zasadach i z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w RODO. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie przysługujących Ci uprawnień, prosimy o kontakt.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą nasi Zaufani Partnerzy – podmioty świadczące usługi prawne, księgowe, podatkowe, jak również dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej.

 1. Brak przetwarzania zautomatyzowanego oraz przetwarzania poza EOG

Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani profilowaniu. Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

 

Pliki cookies i inne technologie


 1. Czym są pliki cookies? 

Nasza Strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
Pliki cookies to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron WWW. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. 

Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies Strona „wie”, w jaki sposób z niej korzystasz i może odpowiednio dostosować wyświetlane dla Ciebie treści lub zaoferować Ci pomoc.

2.  Na jakiej podstawie wykorzystujemy pliki cookies? 

Podstawą korzystania z technicznych plików cookies jest nasz uzasadniony interes prawny polegający na zapewnieniu funkcjonalności i efektywności naszej Strony.

Podstawą korzystania z analitycznych i marketingowych plików cookies jest Twoja zgoda, dzięki której możemy ulepszyć funkcjonowanie naszej Strony oraz mierzyć, nie identyfikując Twoich danych osobowych, skuteczność podejmowanych przez nas działań marketingowych.

3. Jak długo korzystamy z plików cookies? 

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:

– sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia Strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

– stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

4.  Jakie dane zbieramy za pośrednictwem plików cookie? 

Za pomocą technologii cookie zbieramy o Tobie jedynie anonimowe dane statystyczne, służące do poprawy wygody korzystania ze Strony oraz minimalizacji uciążliwości reklam.

Nie zbieramy żadnych danych pozwalających na Twoją identyfikację. Jedyną informacją o użytkowniku, która jednak bez połączenia z innymi danymi, nie pozwala na jego identyfikację, jest adres IP, z którego łączy się użytkownik.

Twój adres IP może być przekazany także naszym partnerom, w tym Google. Jednak również i w tym przypadku, Twoja identyfikacja w oparciu o tą daną nie jest możliwa.

 1. Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies? 

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Jeśli jednak nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies przez Stronę, poniżej wskazujemy, w jaki możesz w każdej chwili zmienić ich ustawienia w taki sposób, aby zapobiec zapisywaniu/odczytywaniu się plików cookies podczas Twoich odwiedzin na portalu.

 1. Jak wyłączyć obsługę plików cookies? 

Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej Strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

W przeglądarce Firefox:

W prawym górnym rogu okna przeglądarki Firefox kliknij Otwórz menu (trzy poziome kreski) i wybierz Opcje.

Następnie wybierz zakładkę Prywatność.

Z menu rozwijanego w sekcji Historia wybierz opcję: Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika.
Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.

Wybierz okres przechowywania ciasteczek:

Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.

Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoxa.

Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.
Zamknij okno opcji, aby zapisać ustawienia.

W przeglądarce Google Chrome:

W prawy górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki Google Chrome wybierz Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome (trzy poziome linie).

Wybierz Ustawienia.

Zjedź na dół okna i kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.

W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści.

W sekcji Pliki cookie możesz zmienić następujące ustawienia plików cookie:

Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn.

Blokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookies innych firm.

Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.

W przeglądarce Internet Explorer 9

W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie wybierz Opcje internetowe.

Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

W przeglądarce Safari

Zmiana preferencji plików cookie lub usunięcie tych plików oraz danych witryn w Safari może mieć wpływ na działanie innych programów, np. takich jak Dashboard.

Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatność, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:

Zmienianie sposobu akceptowania plików cookie i danych witryn: Wybierz jedną z opcji obok etykiety Pliki cookie i dane witryn:

Zawsze blokuj: Safari nie pozwala witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom na przechowywanie plików cookie oraz innych danych na Twoim Macu. Może to uniemożliwić niektórym witrynom poprawne działanie.

Tylko z bieżącej witryny: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od aktualnie wyświetlanej witryny. Witryny internetowe często zawierają osadzone elementy pochodzące z innych źródeł. Safari nie pozwala tym innym podmiotom na przechowywanie i dostęp do plików cookie i innych danych.

Z odwiedzonych witryn: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od tych witryn, które odwiedzasz. Safari używa istniejących plików cookie, aby ustalić, czy dana witryna została już wcześniej przez Ciebie odwiedzona. Zaznaczenie tego pola wyboru pomaga w uniemożliwianiu przechowywania na Macu plików cookie i innych danych witrynom zawierającym osadzone materiały z innych witryn.

Zawsze pozwalaj: Safari pozwala wszystkim witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom przechowywać pliki cookie oraz inne dane na Twoim Macu.

W przeglądarce Opera

Ustawienia ciasteczek Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka

Ustawienia ciasteczek umożliwiają kontrolowanie sposobu obsługi ciasteczek. Domyślnie akceptowane są wszystkie ciasteczka.

W przeglądarce Opera dostępne są następujące opcje:

Akceptuj ciasteczka – wszystkie ciasteczka są przyjmowane (opcja ustawiona domyślnie).
Akceptuj ciasteczka tylko z witryny, którą odwiedzam – wszystkie ciasteczka pochodzące z domen innych, niż odwiedzana domena, są odrzucane.

Nigdy nie akceptuj ciasteczek – wszystkie ciasteczka są odrzucane.

7. Narzędzia Google

Korzystamy z narzędzi Google – Google Analytics oraz Google Tag Manager – zapewnianych przez Google Ireland Limited, firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim, z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszej Strony.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej Strony przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Tag Manager to narzędzie pozwalające na kontrolowanie fragmentów kodów i tagów umieszczonych na naszej witrynie. Tagi – czyli fragmenty kodu Strony – pozwalają na różne działania, między innymi śledzenie aktywności użytkowników na Stronie (Google Analytics) takie jak czas spędzony na Stronie, przewijanie witryny. Dzięki Google Tag Manager nie musimy każdego z tagów dodawać do kodu źródłowego Strony, co zwłaszcza przy dużej ich liczbie może rodzić pewne problemy.

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Tag Manager, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

8. Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square,Dublin 2, Dublin. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej Strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej Strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

9. Narzędzia społecznościowe

Na naszej Stronie mogą być używane wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez strony społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram czy LinkedIN.

Wyświetlając naszą Stronę, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze Stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą Stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej Stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

 • Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
 • LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na Stronie bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej Stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na Stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np.  lokowanie skryptów.

 1. Hangouts, Meet i Wayk Now

Korzystanie z naszych usług może w pewnych przypadkach wymagać zainstalowania i uruchomienia aplikacji Hangouts, Meet oraz Wayk Now. 

Hangouts i Meet jest komunikatorem Google’a, który stanowi alternatywę dla komunikacji poprzez Aplikację PixBlocks Meeting.

Informacje o funkcjonowaniu aplikacji oraz polityce prywatności znajdziesz tutaj:

https://support.google.com/hangouts/answer/9334169?hl=en

oraz tutaj:

https://policies.google.com/privacy

Wayk Now to aplikacja, dzięki której Korepetytor może zdalnie pokazywać Uczniowi, w jaki sposób należy wykonać zadanie. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem z tej aplikacji dostępne są tutaj:

https://devolutions.net/legal

 1. Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym umieszczona jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz.
Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.