Regulamin promocji "2+1"

Postanowienia ogólne § 1.  

 1. Regulamin promocji „2+1 Akademia Programowania PixBlocks” (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału, w tym warunki sprzedaży premiowej Usług w ramach Kont Użytkowników Akademii Programowania PixBlocks (dalej „Konto”), które należy spełnić, aby otrzymać premię opisaną dalej w ust. 4 (dalej „Promocja”). 
 2. Organizatorem Promocji jest PixBlocks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Gromadzka 12, (61-655), KRS: 0000807836, NIP: 9721304226, e-mail: kontakt@pixblocks.com, telefon: +48 660 778 237  (dalej „PixBlocks”). 
 3. PixBlocks jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez PixBlocks w celu realizacji Promocji na zasadach określonych w Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych. 
 4. Nagrodą w Promocji jest rabat w kwocie wysokości 33% kwoty odpłatności za udział w zajęciach grupowych zgodnie z cennikiem dostępnym na https://pixblocks.com/akademia-programowania/ (dalej „Premia”). Premia dotyczy odpłatności za uczestnictwo Ucznia w cotygodniowych 60 minutowych zajęciach.
 5. Premia przyznawana jest każdemu:
 • Uczestnikowi Beneficjentowi, poleconemu przez dwoje innych Uczestników;  
 • z dwojga Uczestników, którzy polecili PixBlock danemu Uczestnikowi Beneficjentowi. 

Każdy z osobna Uczestnik polecający, na równi z Uczestnikiem Beneficjentem, musi spełnić warunki Promocji, o których mowa w § 2 oraz § 3 Regulaminu.   

 1. Uczestnik Beneficjent Promocji może otrzymać tylko jedną Premię w ramach Promocji. Uczestnik polecający może otrzymać Premię za każdego Uczestnika Beneficjenta, którego polecił przy dochowaniu warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Promocja rozpoczyna się 12.03.2022 i trwa do odwołania.

Zasady uczestnictwa w Promocji § 2.  

 1. W Promocji może na rzecz Uczestnika Beneficjenta wziąć udział osoba fizyczna, która nie jest pracownikiem PixBlocks. 
 2. Użytkownikiem Beneficjentem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji posiada Konto w PixBlocks jako Użytkownik. 

Zasady przyznawania Premii § 3.  

 1. Beneficjent uzyska prawo do Premii, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki: 

1) w okresie obowiązywania Promocji prześle uzupełniony formularz dostępny na stronie https://www.pixblocks-programowanie.pl/ 

2) wyrazi zgody na przetwarzanie przez PixBlocks jego danych osobowych dla celów marketingu PixBlocks i podmiotów stanowiących jednostki powiązane z PixBlocks oraz współpracujące z PixBlocks na podstawie umowy, w tym poprzez środki porozumiewania się na odległość,  

 1. Premia udzielana jest na podstawie Kodu rabatowego przekazywanego Uczestnikowi Beneficjentowi z przeznaczeniem również dla maksymalnie dwojga Uczestników, o których mowa w § 1 ust. 5 powyżej.
 2. Prawo do Premii nie może być zamieniane na inne świadczenia. 

Postanowienia końcowe § 4.  

 1. Każda promocja organizowana przez PixBlocks jest odrębna i realizowana na podstawie odrębnego regulaminu. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 
 2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w tym dotyczących reklamacji, stosuje się postanowienia Regulaminów usług PixBlocks dla osób fizycznych oraz obowiązujące przepisy prawa. 
 3. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem https://pixblocks.com/regulamin-promocji-21-2/
 4. Uzyskana Premia stanowić będzie przychód Uczestnika zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 j.t. z późń. zm).

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.